ICIM

W ramach projektu ,,Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych"  współfinansowanego przez Unię Europejką we wrześniu 2006r w nasza biblioteka została wyposażona w 4 stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne i przekształciła się w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Z zasobów Centrum mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły.

 

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

1. Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej mogą korzystać uczniowie, rodzice nauczyciele i pracownicy Szkoły w godzinach pracy czytelni.

2. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, w zasobach Internetu, wykonywania prac dla nauki własnej, na zajęcia edukacyjne. Nie można wykorzystywać komputera do gier .

3. Po zapoznaniu się z regulaminem, wszyscy użytkownicy mają obowiązek wpisania się do zeszytu ( nazwisko i imię, klasę, nazwę programu lub cel korzystania ze stanowiska, akceptując tym samym regulamin.

4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.

5. Programy udostępniane są jedynie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni informatycznej.

6. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma  obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

7. Uczniowie mogą używać własnych dyskietek i płyt CD za zgodą opiekuna MCI. Przy korzystaniu z dyskietki lub własnej płyty uczeń ma obowiązek sprawdzenia jej programem antywirusowym. Może przy tym skorzystać z pomocy bibliotekarza.

8.  Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.

9.  Po skończeniu pracy, otwarte programy należy pozamykać i pozostawić ekran z wyświetlonym pulpitem

10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

11. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

12.W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel- bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.

 

 

Odsłony: 2886