Opis zajeć z projektu

OPIS ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „Budujemy swoją przyszłość z SP 15”

 

Zajęcia z języka angielskiego
Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe (znajomość języków obcych). Realizowane zajęcia w sposób interesujący i innowacyjny rozwijać będą znajomość języków, z wykorzystaniem metod aktywnych i TIK. Udział w zajęciach uczniów z różnym poziomem znajomości języka i nowatorskie metody pozwolą na wzajemne uczenie się dzieci i przeciwdziałanie stereotypowemu przypisywaniu ról uczniom. Prowadzone będą na podstawie autorskich programów, których stosowanie przynosi pozytywne wyniki, nastawione na praktyczne wykorzystanie języka.

 

Zajęcia z języka rosyjskiego
Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe (znajomość języków). W placówce uczą się dzieci migrantów posługujące się jęz. rosyjskim - zajęcia z tego zakresu wpłyną pozytywnie na proces integracji. Realizowane będą zajęcia pozalekcyjne, w sposób interesujący i innowacyjny rozwijające znajomość języków, z wykorzystaniem metod aktywnych i TIK.

 

English Drama
Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Ucz. poprzez ćwiczenia językowe połączone z przedstawieniem scenek w j. ang. doskonalą umiejętności w porozumiewania się w jęz. obcym. Dostarczają kompetencji kluczowych tj. porozumiewania się w jęz. obcym i kreatywności, inicjatywności, innowacyjności. W trakcie zajęć uczniowie otrzymają dodatkową okazję do przyswajania języka. Dzięki zastosowaniu technik teatralnych będą rozwijali umiejętność mówienia, wymowy, zwiększali płynność i zapamiętywali nowe słowa. Nabiorą pewności siebie i otwartości w komunikowaniu się z innymi. Efektem końcowym zaj. będzie przygotowanie przedstawienia w języku ang. Co będzie niezapomnianym przeżyciem i pożytecznym doświadczeniem.

 

Uczymy się języka niemieckiego
Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające kompetencje językowe Systematyczne zajęcia prowadzone w przyjaznej atmosferze. Uczniowie odkrywają kulturę krajów niemieckojęzycznych oraz realizują poszczególne tematy dotyczące życia codziennego. Poprzez zabawę, śpiew oraz wierszyki uczniowie stopniowo poznają nowy język obcy. Zajęcia rozwijają kreatywność i entuzjazm w poznawaniu nowych rzeczy. Dzięki wykorzystaniu met. aktywnych, dzieci uwrażliwiają się na specyfikę języka niemieckiego, nabierają pewności siebie oraz otwartości w komunikowaniu się z innymi.

 

Pluszakowe laboratorium
Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Zajęcia prowadzone z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów uczestniczących w zajęciach. W trakcie zajęć uczniowie dzięki eksperymentom będą poznawać świat przyrody i astronomii (też zasady zrównoważonego rozwoju), rządzące nim prawa i dzięki temu uczyć się w interesujący sposób. Dzięki sieci klubów będą nawiązywać kontakty z innymi szkołami i wymieniać się doświadczeniami.

 

Trzy żywioły
Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Działanie obejmuje wdrożenie nowych form i programów nauczania prowadzonych w oparciu o interdyscyplinarny program edukacyjny "Trzy żywioły". Program wypracowany w ramach projektu innowacyjnego "Projekt EKOLOGIA - innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu". Jest narzędziem pracy wypracowanym w ramach pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. Program proponuje nowatorskie rozwiązania w zakresie kształcenia z przedmiotów matemat.-przyrod., jest interdyscyplinarny, w całości jest realizowany metodą proj. ed. Ze względu na szerokie możliwości wykorzystania wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, program poświęcony jest nauce o środowisku naturalnym człowieka. Nietypowe rozwiązania organizacyjne polegające na odejściu od formy pracy w jednorodnej grupie wiekowej będą stymulować odpowiedzialność i wzajemne wspieranie się w zespole. W programie jest jasno określona rola i zadania nauczyciela. Wszystkie problemy badawcze, realizowane w ramach programu są traktowane w sposób holistyczny.

 

Klub odkrywców
Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Zajęcia prowadzone z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów uczestniczących w zajęciach. Zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej. W trakcie zajęć uczniowie dzięki eksperymentom będą poznawać świat przyrody i astronomii (też zasady zrównoważonego rozwoju), rządzące nim prawa i dzięki temu uczyć się w interesujący sposób. Dzięki sieci klubów będą nawiązywać kontakty z innymi szkołami i wymieniać się doświadczeniami.

 

Scratch Junior” nauka algorytmicznego myślenia u najmłodszych
Zajęcia pozalekcyjne mające na celu zapoznanie dzieci ze środowiskiem Scratch i wprowadzić w świat języka programowania. Scratch to edukacyjny, wizualny język, stworzony jako środek do nauczania dzieci podstaw programowania oraz środowisko programistyczne służące do tworzenia i uruchamiania programów w tym języku. Umożliwia on łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier, muzyki. Programowanie odbywa się w sposób wizualny - elementy języka mają kształt puzzli a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. Jasna i przemyślana struktura programu w edytorze bloczków znakomicie wspomaga uczenie myślenia algorytmicznego. Wstęp do nabycia umiejętności rozwiązywania problemów z użyciem komputera oraz stosowania algorytmicznego podejścia do zadań.

 

„Mistrzowie Kodowania” - nauka programowania
Nauka programowania pozwala zrozumieć jak działają urządzenia elektroniczne i uczy wykorzystywać technologie w twórczy sposób. Kreatywność to jedna z umiejętności, które rozwijamy na naszych zajęciach. Poprzez takie środowiska jak Logo i Algo, które zostały wpisane do wykazu środków dydaktycznych zalecanych przez MEN, aż wreszcie po MIT App Inventor będziemy rozwijać w dzieciach umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia. Efektem może być tworzenie ciekawych motywów graficznych, ale również animacje i gry oraz budowanie prostych aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android. Mistrzowie Kodowania to nowa inicjatywa w polskich szkołach. Nasza szkoła uczestniczy w tym programie od początku jego działalności.

 

Zajęcia logopedyczne
Zajęcia skierowane do do uczniów ze specjalnymi potrzebami ed. i trudnościami. Zajęcia obejmują: pomoc logopedyczną-zajęcia indyw, diagnoza, logorytmika-ukierunkowana na rozwój kompetencji językowych.

 

Wsparcie psychologa
Indywidualne konsultacje ze wsparciem psychologa dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie obejmuje: wsparcie psychologa - indywidualne i grupowe, diagnoza.

 

Zajęcia socjoterapeutyczne "Razem raźniej"
Zajęcia skierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mają na celu m.in. tworzenie pozytywnych relacji między uczniami, poznanie siebie i swoich słabości i mocnych stron, rozpoznawanie uczuć u siebie i innych, naukę wyrażanie emocji w sposób społecznie akceptowalny, kształtowanie prawidłowego obrazu siebie, zmniejszenie ilości konfliktów. Tematyka zajęć ma na celu rozwijanie komp. kluczowych tj. społecznych i obywatelskich, wyrównywanie różnic rozwojowych. Bloki tematyczne: integracyjne, emocje, budowanie poczucia własnej wartości, zasady dobrej komunikacji, sztuka odmawiania i decydowania, sztuka radzenia sobie ze stresem, zajęcia zamykające grupę.

 

Gramy w piktogramy
Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia matematyczne. Zajęcia w oparciu o pakiet edukacyjny "Gramy w piktogramy, który jest narzędziem pracy wypracowanym w ramach pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL - projekt "PIKTOGRAFIA - rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco". Zajęcia prowadzą do podwyższenia u uczniów poziomu rozumienia matematyki i posługiwania się nią w praktyce poprzez wykorzystanie innowacyjnego narzędzia – pakietu edukacyjnego „Gramy w piktogramy”. Program prowadzi do rozumienia języka symbolicznego matematyki i wzmocnienia umiejętności efektywnego posługiwania się nim.

 

Klub konstruktorów – robotyka
Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia naukowo-techniczne. Celem zajęć pozalekcyjnych jest przekazanie dzieciom w wieku wczesnoszkolnym wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw konstrukcji maszyn, podstaw automatyki i robotyki, zasady działania robotów i urządzeń elektronicznych, technik oprogramowania oraz rozwiązania problemów projektowych.

 

Matematyka – umysłu gimnastyka
Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia matematyczne. Zajęcia matematyczno-szachowe to rozwijanie różnych predyspozycji matematyczno-logicznych oraz uczenie się przez doświadczenie i rozwiązywanie problemów, jak również rozwijanie zainteresowań logiką. Szczególny nacisk w ramach zajęć zostanie położony na problematykę dotyczącą nauczania edukacji matematycznej i logiki w niekonwencjonalny sposób, ze szczególnym uwzględnieniem korelacji tych dwóch edukacji. W ten sposób, nie tylko możemy utrwalać umiejętności liczenia, kształtować niektóre pojęcia matematyczne, ale również rozwijać myślenie, spostrzegawczość uwagę i pamięć przy zastosowaniu zadań o wyższym stopniu trudności wobec uczniów zdolnych. Jednocześnie różne formy aktywności także powinny przyczyniać się do dalszego rozwijania umiejętności, zainteresowań i zdolności myślenia przestrzennego.

 

Młody finansista
Zajęcia rozwijające m.in. inicjatywności i przedsiębiorczości "Młody finansista". Istnieje społeczna potrzeba zapewnienia dziecku uczącemu się w szkole podstawowej wiedzy ekonomicznej. Myślenie ekonomiczne można kształtować na każdym etapie edukacyjnym. Dobierając odpowiednią tematykę, nie tylko można poszerzać wiedzę ekonomiczną, ale również konstruktywnie wykorzystywać matematyczne umiejętności zdobyte na lekcjach. Wiedza ta odpowiednio rozwijana w następnych etapach szkolnej edukacji przyniesie wymierne korzyści w postaci świadomych ekonomicznie obywateli. Współczesna szkoła musi dbać o to, aby każdy uczeń, a zwłaszcza dziecko miało pełny dostęp do wiedzy potrzebnej w całym życiu. Wiedza ekonomiczna staje się niezbędna dla współczesnego obywatela. Na każdym kroku musimy podejmować decyzje ekonomiczne, które wpływają na jakość naszego życia. Błędne decyzję są bardzo bolesne i często prowadzą do sytuacji krytycznych. Dobre decyzje przynoszą wymierne korzyści. Matematyka „od zawsze” to przedmiot, na którym uczeń przeżywa stresy. Do nauczyciela matematyki należy poszukiwanie takich tematów, które bliskie uczniowi będą ten stres przekuwać na pozytywne emocje. Można połączyć edukację ekonomiczną z zastosowaniem wiedzy matematycznej i osiągnąć pozytywne rezultaty. Wykorzystanie zasobów Internetu, dostępnych w szkole edukacyjnych programów komputerowych, oraz udział w wycieczkach edukacyjnych przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć i zapewne nie będzie dla dziecka źródłem stresu, a da wymierne korzyści. Nauczyciel będzie mógł kontrolować postępy ucznia dbając o jego prawidłowy rozwój. Rezultatem wprowadzonej innowacji będą lepsze wyniki podczas sprawdzianu po klasie piątej i szóstej. Lepsze opanowanie standardu wykorzystania wiedzy w praktyce w odległej przyszłości wpłynie na podniesienie świadomości ekonomicznej dorosłych obywateli".

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Działania z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego dla wszystkich objętych projektem uczniów ostatnich klas - klas 6. Indywidualne poradnictwo edukacyjno-zawodowe ucz. kl. 6 - 3h/os.. Wsparciem objętych 2017/2018 - 30 os. (90h), 2018/2019 - 30 os (90h). Stworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery - działania w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego nie będą trwałe i będą wprowadzać nową jakość do pracy szkół i placówek oświatowych. Opracowanie 60 Indywidualnych Planów Edukacyjno-Zawodowych. W celu stworzenie IPEZ: zastosowane narzędzia diagnostyczne i doradcze w formie zajęć grupowych i indywidualnych. Plan Edukacyjno – Zawodowy będzie składał się co najmniej z: diagnozy potencjałów (w tym wyniki testów), określenia celów edukacyjno-zawodowych, planu działania (w tym również kształtującego postawę przedsiębiorczą), rekomendacji doradcy.

Odsłony: 2719

Użytkownicy online

Odwiedza nas 125 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.