Przydział zajeć w projekcie

Projekt "Budujemy swoją przyszłość z SP15" trwał 2 lata i został zakończony w roku szkolnym 2018/2019.

laughing Dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszej szkoły, a w szczególności uczniom i ich rodzicom za udział w projekcie laughing

NAZWA KOŁA

DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ  PLANOWANYCH

klasy I-III

DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ  PLANOWANYCH

klasy IV-VII

ZAJĘCIA Z JĘZYKA

Piątek 14.40 - 15.25

Środa  14.40 - 15.25

ANGIELSKIEGO

Wtorek 14.40 - 15.25

Sobota 9.30 -10.15

 

Wtorek 15.30 - 16.15

Sobota 10.20 -11.05

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Poniedziałek 14.40 - 15. 25

Poniedziałek 15.30 - 16.15
Poniedziałek 16.20 - 17.05

ENGLISZ DRAMA

Środa  14.40 - 15.25

Poniedziałek 16.20 - 17.05

UCZYMY SIĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Poniedziałek 15.30-16.15

Poniedziałek 16.20 - 17.05

PLUSZAKOWE LABORATORIUM

Poniedziałek 14.40 - 15.25

Środa  14.40 - 15.25

TRZY

Czwartek 14.40-15.25

Sobota 9.30 -10.15

ŻYWIOŁY

Czwartek 15.30 - 16.15

Sobota 10.20 -11.05

KLUB  ODKRYWCÓW

Poniedziałek  15.30-16.15

Czwartek 14.40 - 16.15

"SCRATCH JUNIOR" -NAUKA

Poniedziałek 13.50 - 14.35

 ------------------------

ALGORYTMICZNEGO MYŚLENIA  U NAJMŁODSZYCH KL. I-III

Środa  14.40 - 15.25

-------------------------

"MISTRZOWIE KODOWANIA" NAUKA PROGRAMOWANIA KL. IV-VI

 ------------------------------- Poniedziałek 14.40 - 16.15
Wtorek 15.30 - 17.05

GRAMY

Poniedziałek 15.30-16.15

Poniedziałek 16.20 - 17.05

W PIKTOGRAMY

Czwartek15.30-16.15

Czwartek 16.20 - 17.05

KLUB KONSTRUKTORÓW - ROBOTYKA

 

 

MATEMATYKA UMYSŁU

Sobota 8.30 - 9.15

Czwartek 16.20 - 17.05

GIMNASTYKA

Sobota 9.20 -10.05

Czwartek 17.05 - 17.50

MŁODY FINANSISTA

Wtorek 15.30-16.15

Czwartek 15.30 - 16.15
Czwartek 16.20 - 17.05

ZAJĘCIA  LOGOPEDYCZNE 

Ustalane indywidualnie

 

WSPARCIE  PSYCHOLOGA

Ustalane indywidualnie

 

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

Ustalane indywidualnie

 

Szkolenia dla nauczycieli

W ramach realizowanego projektu "Budujemy swoją przyszłość z SP 15" nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 15 będą uczestniczyli w następujących szkoleniach:

1. Szkolenie dla realizatorów programu "Przygody Zippiego"

Przyjaciele Zippiego nie mówi dzieciom, co robić, ani nie mówi: "To rozwiązanie jest dobre,  a tamto złe". Natomiast zachęca dzieci do analizowania i zastanawiania się nad sobą. Kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, rozwiązywania konfliktów, wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi. Udział nauczycieli w szkoleniu i wdrożenie jego elementów w nauczaniu wczesnoszkolnym wpłynie na kształtowaniu uczniów kompetencji kluczowych (pracy zespołowej).

Czytaj więcej: Szkolenia dla nauczycieli

Opis zajeć z projektu

OPIS ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „Budujemy swoją przyszłość z SP 15”

 

Zajęcia z języka angielskiego
Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe (znajomość języków obcych). Realizowane zajęcia w sposób interesujący i innowacyjny rozwijać będą znajomość języków, z wykorzystaniem metod aktywnych i TIK. Udział w zajęciach uczniów z różnym poziomem znajomości języka i nowatorskie metody pozwolą na wzajemne uczenie się dzieci i przeciwdziałanie stereotypowemu przypisywaniu ról uczniom. Prowadzone będą na podstawie autorskich programów, których stosowanie przynosi pozytywne wyniki, nastawione na praktyczne wykorzystanie języka.

 

Zajęcia z języka rosyjskiego
Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe (znajomość języków). W placówce uczą się dzieci migrantów posługujące się jęz. rosyjskim - zajęcia z tego zakresu wpłyną pozytywnie na proces integracji. Realizowane będą zajęcia pozalekcyjne, w sposób interesujący i innowacyjny rozwijające znajomość języków, z wykorzystaniem metod aktywnych i TIK.

 

English Drama
Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Ucz. poprzez ćwiczenia językowe połączone z przedstawieniem scenek w j. ang. doskonalą umiejętności w porozumiewania się w jęz. obcym. Dostarczają kompetencji kluczowych tj. porozumiewania się w jęz. obcym i kreatywności, inicjatywności, innowacyjności. W trakcie zajęć uczniowie otrzymają dodatkową okazję do przyswajania języka. Dzięki zastosowaniu technik teatralnych będą rozwijali umiejętność mówienia, wymowy, zwiększali płynność i zapamiętywali nowe słowa. Nabiorą pewności siebie i otwartości w komunikowaniu się z innymi. Efektem końcowym zaj. będzie przygotowanie przedstawienia w języku ang. Co będzie niezapomnianym przeżyciem i pożytecznym doświadczeniem.

 

Czytaj więcej: Opis zajeć z projektu

Pytania i odpowiedzi

Pytania związane z uczestnictwem w projekcie:

1. W jakich dniach i godzinach będą odbywały się poszczególne zadania?

Terminy realizacji zajęć będą ustalane z prowadzącymi zajęcia, którzy zostaną wybrani w ramach zapytania ofertowego. Przedstawimy uczniom propozycje godzin realizacji zajęć. Informacja pojawi się na stronie internetowej szkoły w zakładce projektu.  

2. Dla dzieci w jakim wieku są przeznaczone poszczególne zadania?

Większość zajęć będzie realizowana zarówno dla klas I-III jak i IV-VI. Są dwa formularze zgłoszeniowe - oddzielnie dla klas I-III i IV-VI z wyszczególnieniem zajęć, które proponujemy każdej grupie wiekowej. 

3. Ile osób będzie brało udział w zajęciach w grupie?

Co do zasady grupy będą  8-osobowe, zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Zajęcia socjoterapeutyczne - 6 osób w grupie, psychologiczne i logopedyczne - indywidualne. 

4. Gdzie i przez kogo będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia będą prowadzone w salach szkoły SP 15. Prowadzących zajęcia wybierzemy w drodze zapytania ofertowego. Wyniki będą znane pod koniec września 2017. 

5. Jakie są obowiązki ze strony uczestnika/dziecka (chodzi mi np. o możliwość rezygnacji)?

Obowiązki uczestnika są określone w regulaminie projektu (do zapoznania na stronie internetowej szkoły z zakładce projektu w dokumentach do pobrania). W założeniu będziemy rekrutować również na listę rezerwową na wypadek rezygnacji uczniów z zajęć. Rezygnacja będzie możliwa, natomiast gorąco Państwa prosimy, aby decyzja o wyborze zajęć była przemyślana, a rezygnacja odbywała się albo po kilku pierwszych zajęciach (aby kolejne dziecko z listy nie miało dużych zaległości w stosunku do grupy), albo dopiero na koniec roku szkolnego (gdy ktoś nie chce kontynuować udziału w zajęciach w kolejnym roku - co do zasady uczniów rekrutujemy od razu na 2 lata). Jest to spowodowane tym, że każdy/a uczeń/uczennica będzie pisał test na pierwszych i ostatnich zajęciach, aby pokazać, czy rozwinął umiejętności kluczowe, czyli czy zrealizował założenia projektu. W przypadku wcześniejszej rezygnacji test trzeba będzie napisać odpowiednio wcześniej, a to daje mniejsze szanse na jego pozytywny wynik

6. Czy zajęcia są bezpłatne?

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

W razie dodatkowych pytań lub konieczności wyjaśnień, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny pod nr 697 487 328.

Proszę obserwować stronę internetową szkoły i zakładkę projektu - będziemy tam umieszczać kolejne informacje uszczegóławiające o projekcie, zgodnie z Państwa pytaniami. Uczniowie otrzymają formularze zgłoszeniowe od wychowawców klas i przyniosą do domu. Będzie można je uzupełnić, podpisać i ponownie przekazać wychowawcom, którzy następnie dołączą do nich swoje opinie i przekażą dyrekcji szkoły. Ta natomiast do Biura projektu.

O projekcie

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "BUDUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Z SP 15" NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Decyzją Komisji Rekrutacyjnej z dnia 15.09.2017 r. harmonogram rekrutacji do udziału w projekcie na rok szkolny 2017/2018 przedstawia się następująco:

TERMIN

DZIAŁANIA

15.09.2017

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, zatwierdzenie regulaminu i wzorów dokumentów rekrutacyjnych, omówienie szczegółów technicznych rekrutacji

18.09.2017 – 29.09.2017

Składanie formularzy zgłoszeniowych przez dzieci/rodziców

18.09.2017 – 29.09.2017

Przygotowywanie opinii przez wychowawców

18.09.2017 – 29.09.2017

Praca Wicedyrektorów Szkół - przygotowanie informacji o spełnianiu przez osoby chętne kryteriów branych pod uwagę  w rekrutacji zgodnie z Regulaminem projektu.

30.09.2017

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej – wybór uczestników i uczestniczek projektu

02.10.2017 po godz. 14:00

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Od 02.10.2017

Zbieranie deklaracji udziału w projekcie 

Od 16.10.2017

Realizacja zajęć w ramach projektu

 Rekrutacja do udziału w projekcie trwa w sumie od 15.09.2017 r. do 30.09.2017 r.

REKOMENDOWANA ŚCIEŻKA KOMUNIKACJI W PROCESIE REKRUTACJI

1. RODZIC/DZIECKO  przekazuje formularz zgłoszeniowy wychowawcy klasy.

2. Wychowawca sporządza opinię, przekazuje ją wraz z formularzem zgłoszeniowym Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły.

3. Wicedyrektor Szkoły na podstawie otrzymanych zgłoszeń sporządza listę osób chętnych do udziału w projekcie wraz z informacjami na temat specjalnych potrzeb zgłoszonych uczniów, niepełnosprawności, ocen z poprzedniego roku i innych kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji, określonych w regulaminie projektu.

4. Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły przekazuje komplet dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu.

 

  

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Drodzy Uczniowie i Rodzice!


Z radością informujemy, iż od 1 sierpnia 2017 roku
Fundacja Dialog rozpoczęła w naszej szkole realizację projektu
pt.: "Budujemy swoją przyszłość z SP15" (nr RPO.03.01.02-20-0029/15).

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 31.07.2019 r.

Wartość projektu: 461 568,30 PLN, w tym dofinansowanie: 430 248,30 PLN

Grupa docelowa: 110 uczniów i 20 nauczycieli SP nr 15 w Białymstoku

 

Główny cel projektu: Zwiększone szanse edukacyjne, rozwojowe i wychowawcze 110 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 15 w Białymstoku w okresie od 01.08.2017 do 31.07.2019 zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji kluczowych, w tym nauk matematyczno-przyrodniczych, językowych, technicznych, informatycznych, kształtowanie przedsiębiorczości i inicjatywności, podniesienie jakości kształcenia poprzez poszerzenie oferty TIK oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji 20 nauczycieli. 

 W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań:

Zadanie 1. Mały poliglota – rozwijanie kompetencji językowych

·         zajęcia dodatkowe dla uczniów: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki

·         zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć

Zadanie 2. Akademia młodego odkrywcy – kształtowania i rozwijania u uczniów umiejętności przyrodniczych

·         zajęcia dodatkowe dla uczniów: Pluszakowe laboratorium, Trzy żywioły i Klub odkrywców

·         wyposażenie szkolnej pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych

·         zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć

Zadanie 3. Cyfrowy uczeń – TIK w szkole i podnoszenie umiejętności cyfrowych uczniów

·         zajęcia dodatkowe dla uczniów: "Scratch junior" nauka algorytmicznego myślenia u najmłodszych, "Mistrzowie Kodowania" – nauka programowania

·         wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (laptopów z oprogramowaniem, tablic interaktywnych, projektorów)

Zadanie 4. Doskonalenie umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli

·         szkolenie dla realizatorów programu "Przygody Zippiego",

·         szkolenie z zakresu wdrażania oceniania kształtującego,

·         warsztaty dotyczące metod efektywnego nauczania.

Zadanie 5. Wspieram siebie – wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

·         zajęcia logopedyczne,

·         wsparcie psychologa,

·         zajęcia socjoterapeutyczne "Razem raźniej"

·         zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć.

Zadanie 6. Miłośnicy matematyki – rozwijanie u uczniów kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych

·         zajęcia dodatkowe dla uczniów: Gramy w piktogramy, Klub konstruktorów – robotyka, Matematyka umysłu gimnastyka

·         zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć.

Zadanie 7. W stronę przedsiębiorczości i kariery zawodowej – działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i kształtowania postawy przedsiębiorczej

·         zajęcia dodatkowe: Młody finansista

·         doradztwo edukacyjno-zawodowe

·         zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć.

 

REKRUTACJA do udziału w projekcie odbędzie się na terenie szkoły w dwóch etapach:

I etap w dniach 15-30 września 2017 r. na rok szkolny 2017/2018
II etap w dniach 15-30 września 2018 r. na rok szkolny 2018/2019.

Zgłoszenia ucznia/uczennicy do udziału w projekcie można dokonać poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego (podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka) w sekretariacie szkoły,  u pedagoga szkolnego, wychowawcy lub w biurze projektu.

 

Biuro projektu prowadzi:        
Fundacja Dialog
ul. Ks. Adama Abramowicza 1, 15-872 Białystok
tel. 85 742 40 41

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu:
Izabela Dąbrowska, tel. 697 487 328, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Użytkownicy online

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.